Õigusloome koolitus algajatele

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud isikud on koolituse lõpuks omandanud teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks, seaduste, määruste, otsuste, korralduste koostamiseks ning mõjude hindamiseks õigusaktide ettevalmistamisel.

Õpiväljund: Koolituse läbinud isik koolituse lõpuks tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada seadusi, määrusi, otsuseid, korraldusi ning hinnata ettevalmistavate õigusaktide mõjusid.

Sihtgrupp: Isikud, kes juba töötavad või alles soovivad töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses ning kelle ülesanne on otsuste, korralduste, määruste või seaduste koostamine.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht: veebipõhine õpe Zoom keskkonnas. Osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

Toimumisaeg: täpsustamisel

Koolituse hind: 210 eurot. Hind sisaldab materjale (loenguslaidid) ja tõendit!

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Eesti õigussüsteem;
 2. Õigusaktide hierarhia;
 3. Õigusloovad aktid, üld- ja üksikaktide erinevus ja kehtivus;
 4. Õigusaktide formaalne ja materiaalne õiguspärasus;
 5. Õigusloome protsess – õigusakti koostamisest vastuvõtmiseni;
 6. Õigusloome metoodika ja normitehnika olemus ja põhimõtted;
 7. Õigusaktide ülesehitus ja sätete sõnastamine;
 8. Mõjude hindamine – eesmärk, tähendus, põhimõtted, protsess.

Lektor:

Galina Danilišina on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja tal on pikaajaline õigusloome ja poliitikakujundamise protsessi kogemus. Galina Danilišina on töötanud Keskkonnaministeeriumis peaspetsialistina aastatel 2011-2014 ja Siseministeeriumis nõunikuna aastatel 2014-2019. 2020. aastast töötab Galina Danilišina Eesti Õigusteenused OÜ juristina ja on teinud mitmeid juriidilisi analüüse ettevalmistavate õigusaktide muutmiseks, koostamiseks ja mõjude hindamiseks. Galina Danilišina vastutas järgmiste õigusaktide koostamise/muutmise eest:

 1. Hädaolukorra seaduse 205 SE tervikteksti ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.
 2. Veeseaduse 643 SE tervikteksti ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.
 3. Siseministri 21.06.2017 määruse „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“ tervikteksti ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.
 4. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ tervikteksti ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.
 5. Keskkonnaministri 06.mai 2002. a määrus nr 30 „Proovivõtumeetodid“ – muutmismääruse eelnõu ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.
 6. Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ – muutmismääruse eelnõu ja seletuskirja koostamine, mõjude hindamine.

Lisaks eelnimetatud aktide koostamise juhtimisel on Galina Danilišina osalenud ka paljude muude õigusaktide ja käskkirjade ettevalmistamisel.

Väljund:

Eesti Õigusteenused OÜ tõend koolituse läbimise kohta.

Koolitusele registreerumine:

Registreeruda koolitusele saab kuni 11.11.2021. Registreerumiseks tuleb saata registreerumissoovi meilile info@oigusteenused.eu ning tuua kirjas välja järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefoni number, isikukood, koolituse nimetus ja toimimisaeg, koolitusarve saaja andmed (isiku nimi, isikukood või registrikood, e-post, telefoni nr).

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustega saab tutvuda siin.