Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud isikud on koolituse lõpuks omandanud teadmised ja oskused korteriühistu põhikirja ja kodukorra  koostamiseks, juhatuse- ja üldkoosolekute korrektseks läbiviimiseks, otsuste vastuvõtmiseks tavapärase valitsemiseks ja suurteks ümberkorraldusteks, võlgade sissenõudmiseks ning korteriühistu ja omanike vaheliste vaidlustuse lahendamiseks.

Õpiväljund: Koolituse läbinud isik koolitus lõpuks tunneb korteriühistute toimimist reguleerivaid õigusakte, teab, mis juhtudel tuleb koostada põhikirja ja kodukorda ning, mis nõuetele nad peavad vastama; eristab eriomandit ja kaasomandit; teeb vahet tavapärasel valitsemisel ja olulisel ümberkorraldusel ning teab, mis nõuded neile kohalduvad; tunneb üldkoosoleku kokkukutsumise korda ja juhatuse koosoleku läbiviimise korda; tunneb võlgade sissenõudmise ja vaidluste lahendamise menetlust.

Sihtgrupp: Isikud kes juba juhivad või alles soovivad juhtida korteriühistu tööd

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht: veebipõhine õppe Zoom keskkonnas. Osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

Toimumisaeg: täpsustamisel

Koolituse hind: 283 eurot. Hind sisaldab materjale (loenguslaidid) ja tõendit!

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Korteriühistu põhikiri
  1. Põhikirja kohustuslikkus;
  2. Nõuded põhikirjale ja selle sisu;
  3. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
  4. Põhikirja kooskõla seadusega.
 2. Korteriühistu kodukord, kasutuskord
  1. Kodukorra, kasutuskorra kohustuslikkus;
  2. Nõuded kodukorrale, kasutuskorrale ja sisu;
  3. Kodukorra, kasutuskorra vastuvõtmine ja muutmine;
  4. Kasutuskorra kajastamine kinnistusraamatus.
 3. Juhatus ja valitseja
  1. Juhatuse ja valitseja valimine ja muutmine/tagasikutsumine;
  2. Juhatuse volituste tähtaeg;
  3. Juhatuse tasustamine.
 4. Juhatuse, valitseja ja üldkoosoleku pädevus
  1. Eriomandi ja kaasomandi vahe;
  2. Eriomandi ja kaasomandi loomine;
  3. Erikasutusõigus;
  4. Tavapärane valitsemine;
  5. Laenu võtmine;
  6. Säilitamiseks vajalikud toimingud;
  7. Olulised ümberkorraldused.
 5. Üldkoosoleku ja juhatuse otsused
  1. Kokkukutsumise kord, tähtajad, päevakord;
  2. Hääleõigus ja hääletus;
  3. Sagedus;
  4. Üldkoosoleku korduskoosolek;
  5. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata;
  6. Otsuste kehtivus.
 6. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu ja omanike nõuded teineteise vastu
  1. Võlgade sissenõudmise kord, maksekäsukiirmenetlus, hagita menetlus;
  2. Sisenõudmise aegumine;
  3. Maksegraafik, võlatunnistus;
  4. Sundtäitmine;
  5. Sundvõõrandamine;
  6. Pandiõigus.

Lektor: Galina Danilišina ja/või Aleksandr Anissimov.

Galina Danilišina on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Galina Danilišina on töötanud Keskkonnaministeeriumis peaspetsialistina aastatel 2011-2014 ja Siseministeeriumis nõunikuna aastatel 2014-2019. 2020. aastast töötab Galina Danilišina Eesti Õigusteenused OÜ juristina ja spetsialiseerub ehitus- ja lepinguõigusel ning korteriomandi ja kaasomandi küsimustel ja igapäevaselt tegeleb korteriühistute ja korteriomanike vaidluste lahendamisega.

Aleksandr Anissimov on omandanud õigusalast kõrgharidust Sotsiaal-Humanitaarinstituudis ja tal on pikaajaline töökogemus juristina. Aleksandr Anissimov on töötanud juristina aastast 2004.  Aastatel 2004-2020 on ta töötanud Rodenlin Õigusbüroo OÜ-s. Aleksandr Anissimov spetsialiseerub lepingu- ja perekonnaõigusel ning korteriühistute ja korteriomanike vaheliste vaidlustel. Tal on suur kogemus korteriühistute ja korteriomanike esindamisel kohtus.

Väljund: Eesti Õigusteenused OÜ tõend koolituse läbimise kohta.

Koolitusele registreerumine: Registreeruda koolitusele saab kuni 22.11.2021. Registreerumiseks tuleb saata registreerumissoovi meilile info@oigusteenused.eu ning tuua kirjas välja järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefoni number, isikukood, koolituse nimetus ja toimimisaeg, koolitusarve saaja andmed (isiku nimi, isikukood või registrikood, e-post, telefoni nr).

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustega saab tutvuda siin.