Uudised

Tänasest jõustusid kontsertidele ja etendustele karmimad osalemispiirangud. Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt peavad kõik inimesed alates 18. eluaastast esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta erinevatel avalikel üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil, muuseumites ja näitusasutustes, meelelahutusteenustel ning toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Külastajatel ei ole enam võimalik nakkusohutust tõendada testimise teel.TTJA on väljendanud seisukoha, et külastajal, kes ostis pileti ajal, mil oli võimalik nakkusohustust tõendada testimise teel ja kellel testimisvõimaluse kadumisest alates on ei olnud võimalik mõistliku aja jooksul ennast vaktsineerida, on võimalik saada piletiraha tagasi.Täpsemalt loe siin: ttja.ee/uudised/piletiraha-voib-uleminekuajal-tagasi-kusida-kui-tarbija-oli-piletit-ostes-arvesta.... ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
❓Кто несет ответственность, если в моей квартире прорвало трубы, принадлежащую КТ?❓Общее правило таково, что ответственность несёт владелец квартиры из квартиры которого исходит утечка. В таком случае собственник поврежденной квартиры или страховая компания (если поврежденная квартира была застрахована) могут потребовать возмещения причиненного ущерба от другого собственника квартиры, из квартиры которого исходила утечка. До сих пор судебная практика была такова, что владелец квартиры, из квартиры которого исходила утечка считался виновным, т.е. предполагалось, что он нарушили свои обязательства по содержанию порядка своего и совместного имущества. Для освобождения от ответственности он должен был доказать, что ущерб исходил из собственности КТ и что он не нарушал своих обязательств по содержанию порядка своего и совместного имущества, или что его нарушение было оправдано. Например, трубопровод, принадлежащий КТ, был в порядке, недавно был заменён и т. д., и нельзя было разумно ожидать, что трубы прорвёт и владелец квартиры сможет избежать протечки. Или хозяин квартиры неоднократно сообщал КТ, что трубы, находящиеся в совместной собственности, нуждаются в замене или ремонте.Также распространена практика, что в случае ущерба, исходящего из совместной собственностью, страховые компании обычно обращаются в суд против собственника квартиры, из квартиры которого исходила утечка, а не против КТ.19.03.2021 Государственный суд уточнил сложившуюся практику и, на наш взгляд, в пользу собственника квартиры. ‼️Во-первых, Государственный суд занял позицию, что для того, чтобы владелец поврежденной квартиры или, например, страховщик мог подать иск о компенсации ущерба против другого владельца квартиры, он должeн доказать, что владелец другой квартиры нарушила какое-либо из своих обязательств. Это означает, что нарушение обязательства не предполагается, как это было раньше, а должно быть доказано.‼️Во-вторых, ответственность собственника квартиры за нарушение своих обязательств не исключает ответственности КТ за нарушение обязанности по управлению совместной собственностью. КТ несет солидарную ответственность за ущерб с собственником квартиры, если установлено, что нарушена обязанность по управлению совместной собственностью, которую собственники квартиры выполняют через товарищество.‼️И в-третьих, в ситуации, когда собственнику квартиры был нанесен ущерб от совместного владения, но ни один собственник квартиры или товарищество не нарушили свои обязательства, компенсация ущерба может быть истребована с КТ. В этом случае собственнику поврежденной квартиры возмещаются расходы, разумно необходимые для восстановления состояния своей квартиры и связанной с ней совместной собственности: ремонт и замена частей дома, внутренняя отделка и т. д. Другой ущерб (например, повреждение движимого имущества в квартире) возмещается только в случае нарушения обязательства.Решение суда можно найти здесь: www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-18-13649/57. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
❓Kes vastutab, kui minu korteris purunes ühistule kuuluv toru?❓Üldine reegel on see, et tekitatud kahju eest vastutab see korteriomanik, kelle korterist kahjustav asjaolu (nt veelekke) tuli. Selliselt juhul kahjustatud korteri omanik ise või kindlustusselts (kui kahjustatud korter oli kindlustatud) võib nõuda teiselt korteriomanikult, kelle korterist tuli kahjustav asjaolu, tekitatud kahju hüvitamist. Seni on olnud ka levinud kohtupraktika, et korteriomaniku, kelle korterist tuli nt veelekke süüd eeldati, st eeldati, et ta rikkus oma korrashoiukohustust. Vastutusest vabanemiseks pidi ta tõendama, et kahjustav asjaolu tulenes korteriomanike kaasomandiesemest, nt ühistule kuuluvatest torudest ja ta ei ole oma kohustusi rikkunud või on tema rikkumine vabandatav. Näiteks ühistule kuuluv torustik oli korras, hiljuti vahetatud vmt ja ei saanud mõistlikult eeldada, et ta puruneb ja seega ei saanud ka oodata, et korteriomani suudab vältida purunemist. Või korteriomanik on hoopis teavitanud korduvalt ühistut sellest, et kaasomandis olevad torud vajavad vahetamist, parandamist.Levinud praktika on ka see, et kaasomandist tingitud kahjude korral, pöörduvad kindlustusseltsid tavaliselt just korteri omaniku vastu, kelle korterist kahju lähtus, mitte korteriühistu vastu.19.03.2021 Riigikohus täpsustas senist praktikat ja meie hinnangul korteriomaniku kasuks. ‼Esiteks on Riigikohus asunud seisukohale, et selleks, et kahjustatud korteri omanik või tema asemel näiteks kindlustusandja saaks esitada kahju hüvitamise nõude teise korteriomaniku vastu, peab ta tõendama, et teise korteri omanik on rikkunud mõnda oma kohustust. See tähendab, et kohustuse rikkumist ei eeldata nagu oli seda varasemalt, vaid see tuleb tõendada.‼Teiseks, korteriomaniku vastutus oma kohustuste rikkumise eest ei välista ühistu võimalikku vastutust kaasomandi valitsemise kohustuse rikkumise eest. Korteriühistu vastutab kahju hüvitamise eest solidaarselt korteriomanikuga, kui on tuvastatud, et rikutud on kaasomandi valitsemisega seotud kohustust, mida korteriomanikud täidavad ühistu kaudu.‼Ning kolmandaks, olukorras, kus korteriomanikule on tekkinud kahju kaasomandist, aga ükski korteriomanik ega ühistu pole oma kohustusi rikkunud, saab nõuda kahju hüvitamist korteriühistult. Sel juhul hüvitatakse kahjustatud korteri omanikule eelkõige tema korteri ja sellega seotud kaasomandi senise seisundi taastamiseks mõistlikult vajalikud kulud: ehitise osade parandamine ja asendamine, siseviimistlus jms. Muu kahju (näiteks korteris asuvale vallasvarale tekitatud kahju) hüvitatakse ainult kohustuse rikkumise korral.Kohtuotsust saab lugeda siin: www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-18-13649/57. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis