Koolitused

Eesti Õigusteenused OÜ korraldab koostöös lepingupartneritega täiskasvanutele suunatud tööalasi ja vabahariduslikke täienduskoolitusi. Hetkel pakume regulaarselt õigusalast koolitust korteriühistu juhile eesti ja vene keeles, õigusloome koolitust algajatele ja hankespetsialisti koolitust algajale.

Eesti Õigusteenused OÜ koolitustegevus on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis – majandustegevusteade 226083. Töötavatel õppijatel on meie koolitustel osalemiseks võimalik saada töö juures õppepuhkus.

Hetkel pakutavad koolitused

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1. Täienduskoolitusasutuse pidaja on Eesti Õigusteenused OÜ (edaspidi pidaja).
1.2. Pidaja korraldab täiskasvanutele suunatud tööalasi ja vabahariduslikke täienduskoolitusi (edaspidi koolitus).
1.3. Pidaja lähtub koolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.4. Pidaja andmed on järgmised:
Eesti Õigusteenused OÜ
Registrikood: 14943685
Aadress: Estonia pst 5, 10143Tallinn
Tel: 53874749; e-post: info@oigusteenused.eu
Arveldusarve: Swedbank EE342200221073509919
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Pidaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
3. Täiendkoolituse õppekavad
3.1. Pidaja korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel septembrist juunini.
3.2. Õppekavad on avalikustatud Pidaja kodulehe alamlehel „Koolitused“.
3.3. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
3.4. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
3.4.1. Õppekava nimetus;
3.4.2. Õppekavarühm;
3.4.3. Õppeesmärk;
3.4.4. Õpiväljundid;
3.4.5. Sihtgrupp;
3.4.6. Õppekeel;
3.4.7. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
3.4.8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
3.4.9. Õppe sisu;
3.4.10. Õppekeskkonna kirjeldus;
3.4.11. Õppemeetod;
3.4.12. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
3.4.13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
3.4.14. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
3.5. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Pidaja.
3.6. Pidaja jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
4. Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid
4.1. Õppetöö toimub eesti või vene keeles.
4.2. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
4.3. Individuaalõppe viiakse läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
4.4. Õppetöös kasutatakse koolituse teemast ja eesmägist lähtuvalt järgnevaid õppemeetodeid: loeng, arutelu või rühmatöö.
5. Õpikeskkond
5.1. Koolitustegevus toimub kontaktkoolituste või online-koolitustena.
5.2. Online-koolitused toimuvad Zoom või Teams keskkonnas ning selleks on vaja, et õppijal oleks internetiühendus ja arvuti kasutamise võimalus.
5.3. Kontaktkoolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu, piisavalt valgust ning ruumi. Üldiselt toimuvad koolitused konverentsikeskustes.
5.4. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides.
5.5. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.
6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine
6.1. Iga koolituse lõpul täidavad osalejad küsitluslehe paberkandjal või elektrooniliselt, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas.
6.2. Pidaja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses.
7. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus
7.1. Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrgharidusega, oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega.
7.2. Koolitajate kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud kodulehel vastava õppekava juurde.
8. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord
8.1. Pidaja kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud eraisikutel ja juriidilistel isikutel, kes piisaval määral valdavad õppekeelt koolitusest arusaamiseks.
8.2. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.
8.3. Avatud koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda Pidaja kodulehel toodud tähtaja jooksul. saates registreerumissoovi meilile info@õigusteenused.eu ning tuues välja järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefoni number, isikukood, koolituse nimetus ja toimimisaeg, koolitusarve saaja andmed (isiku nimi, isikukood või registrikood, e-post, telefoni nr).
8.4. Peale registreerumissoovi saatmist saadab Eesti Õigusteenused OÜ registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta.
8.5. Eratellimusel korraldavale koolitusele toimub registreerumine jooksvalt tellijale sobiva aja jooksul enne koolitust.
8.6. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks.
8.7. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.
8.8. Pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel.
9. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
9.1. Õppija loetakse koolituselt välja arvatuks, kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, jätab esitatud arve maksmata, esitab sooviavalduse koolituselt välja arvamiseks või talle väljastatakse koolituse lõpus tõend täienduskoolituse läbimise kohta.
10. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
10.1. Õppijale väljastatakse täiendkoolituse läbimisel olenevalt täiendkoolituse õppekavast tõend või tunnistus.
10.2. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
10.3. Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, st õppija on . lõpetanud valitud täiendkoolituse ja on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami (tulenevalt koolituse õppekavast).
10.4. Tõend või tunnistus väljastatakse, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus.
11. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
11.1. Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
11.2. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde.
11.3. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Pidaja registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist.
11.4. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega.
11.5. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.
11.6. Varem vähemalt Pidaja koolitustel osalenule kehtib püsikliendisoodustus -10%.
11.7. Isikutele, kes likevad Pidaja Facebooki kodulehte ja jagavad oma Facebookis Pidaja koolitusinfot kehtib ühekordne soodustus 5%.
12. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord
12.1. Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Pidajal õigus koolitus ära jätta või edasi lükata.
12.2. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel.
12.3. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
12.4. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda e-postile info@õigusteenused.eu.
12.5. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
12.6. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
12.7. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
13. Vaidluste lahendamise kord
13.1. Eesti Õigusteenused OÜ ja koolitusel osaleja või lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.